Kontakt2018-10-25T17:31:48+00:00

Korraldajad

Kadri Kangro
kadri.kangro@vorumaa.ee
+372 510 7487

Taavi Karu
taavi.karu@gmail.com
+372 529 0894

Martin Mark
martin.mark@gmail.com
+372 565 5410

Mai Timmi
mai.timmi@gmail.com
+372 5194 1537

Partnerid

Tallinna ülikool:
Zsolt Bugarszki
PhD School of Governance, Law and Society
zsolt.bugarszki@tlu.ee

Helpific:
Keiu Roosimägi
CEO of Helpific Estonia, coordinator of projects
keiu.roosimagi@helpific.com

Projektist

CoSIE

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

Projekti kirjeldus: CoSIE projekti lähtekohaks on arusaam, et avalike teenuste innovatsiooni on võimalik saavutada, luues koostöised partnerlussuhted teenuseosutajate ja teenusekasutajate vahel. Projekti elluviimisel partnerid testivad ja arendavad erinevaid avalike teenuste koosloome meetodeid. CoSIE partnerid otsivad aktiivselt uusi viise digitaalsete tööriistade ja avaandmete kasutamiseks, et võimaldada teenuste koosloomet. Innovaatiliste praktikate kaudu on projekti eesmärgiks parandada kõikide kodanike kaasatust ja luua võimalusi nende tegutsemiseks ühiskonna aktiivsete liikmetena. Koosloome protsess selles projektis sisaldab üheksat individuaalset (kuid seotud) piloteerimist – igaühel erinevad haavatavad sihtgrupid, teenusevajadused ja kohalikud olud. Eesti piloteerib avalike teenuste koostöös loomise disaini erivajadustega inimestega ja mitteformaalsete võrgustike toel ääremaa-piirkondades Võrumaa näitel.

CoSIE projekti peamised eesmärgid on:

(1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest;
(2) kaasata ühisesse avalike teenuste koosloomisesse eelkõige nö “raskesti kaasatavaid” kodanikke.

Selleks

(1) töötame välja praktilised tööriistad, mis koondavad teadmust uudsete võimaluste kohta avalike teenuste koosloomeks (nt koostame Võrumaa kogukondade ülevaateraporti);
(2) loome ja osutame avalikke teenuseid üheksas pilootasutuses, kombineerides avaliku sektori, kodanikuühiskonna ja eraettevõtjate koostööinitsiatiive;
(3) koondame piloteerijate kogemused ja visualiseerime uudseid  toimivad töömeetodid, et jagada ja väärtustada hea valitsemise uusi ideid ja mudeleid;
(4) rakendame innovaatilisi lähenemisi, et ühiselt arendada ja pakkuda konkreetsetele kohalikele oludele ja teenusekasutajagruppidele sobivaid teenuseid;
(5) jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasame kohalikud teenusekasutajad, koolitajad ja kogukondlikud võrgustikud;
(6) viime piloteeritud ja valideeritud uusi teadmisi praktikasse, sealjuures kujundame teenuseosutajatele ja nende partneritele kättesaadavad kasutajasõbralikud teekaardid avalike teenuste ühiseks arendamiseks.

Konsortsium: 24 partnerit 10 riigist

Eesti

Tallinna Ülikool
Võrumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Helpific

Soome

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Turku University of Applied Sciences 

Kreeka

Panteion University of Social and Political Sciences

Ungari

University of Debrecheni 
ESÉLY (Chance) Social Public Foundation of Jász-Nagykun-Szolnok County

Itaalia

University of Bologna 
Local Health Authority in the Province of Reggio Emilia
CUP 2000 Ltd.

Holland

Houten municipality 
Nieuwegein municipality 
University of Applied Sciences Utrecht 

Poola

Active Senior Foundation 
University of Wroclaw 

Hispaania

Foundation for Employment in the City of Valencia
Polytechnic University of Valencia

Rootsi

Jönköping municipality
Karlstad University

Suurbritannia

Interserve Investments Limited
Manchester Metropolitan University 
People’s Voice Media LBG
University of Newcastle upon Tyne

Periood           01.12.2017 – 30.11.2020

Maksumus     4 960 721,25 eurot, millest Euroopa Komisjoni (Horisont2020) toetus 4 841 541,15 eurot

Lisainfo           Projektikonsortsiumi veebileht: https://cosie.turkuamk.fi/

                            Projekt Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS