IV LOOMETALGUD

12.–14. märtsil 2020 Kuldres

 

Loometalgutele registreerimine toimub koos meeskonna valimisega!

VALI MEESKOND JA LIITU

Kuldre loometalgutele esitatud teemad

Mis probleemi lahendama hakkate?

Kuidas muuta kool lapsevanemale meeldivaks kohaks, kus lapsevanem saab oma heade ettepanekute, kogemuste ja tarkusega aidata kaasa koolielu huvitavamaks muutmisel? Kuidas luua  kooli juurde huvitatud vanemate kogukond/mõttekoda? Kuidas selgitada vanemale, et kodu ja kooli koostöös sünnib see õige sünergia, mis toetab lapse igakülgset arengut? Kodu ja kool peavad astuma ühtset sammu.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem on suur. Koolis on märgata, et vanemate teadmatus ja tihti ka ülereageerimine ei aita kaasa arengule, vaid pärsib igapäevatööd. Lapsevanem peaks olema koolipere loomulik liige.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?
Kooli töötajad, lapsevanemad, kogukonna liikmed, koolipidaja, targad nõuandjad, kõiki, kellele laste koolitee e õpirada on oluline.

 

Teema esitaja kontaktid:

Kaare Lill
E-post: kaare@vkk.edu.ee
Telefon: 516 6792

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 2
Ekspert: 2
Ametnik: 1

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Eestis elab 156 677 puudega inimest ehk 12% kogu rahvastikust. Neist 65 200 on tööealised inimesed, kes ikka ja jälle soovivad end koolitada või osaleda erinevatel sündmustel, kuid seisavad tihti silmitsi sellega, et nende osalemine tekitab palju segadusi, mis raskendavad koolituse enda sisu omandamist – sest neil tuleb tegeleda selgituste andmisega, mis tihti paneb osalemisest loobuma. Ka ürituste ja koolituste korraldajad on hädas läbivalt kaasava sündmuse korraldamisega. Enamasti on aega napilt ja neil on tekkinud teatavad harjumuspärased korraldusmustrid, kus erivajadustega inimestega arvestamine tundub eraldi lisastressorina.

Oleme puudega inimestena kogenud mitmeid kordi, kuidas meie osalemine tekitab  ürituste korraldajates korralikku kimbatust. Aga see ei peaks nii olema. Meie hinnangul on vaja vaid teada paari põhilist asjaolu ja korraldajate paindlikkust, et takistused jooksvalt kohapeal ära lahendada. Meid häirib see, kui tunneme end üritustel eriliselt kohelduna ja meile pööratakse erandkorras tähelepanu. Tahame luua lahenduse, mis aitab korraldajal juba eos jooksvalt sündmusi planeerides arvestada erivajadustega ilma, et peaks liigselt muretsema selle pärast, kas kõigele on mõeldud. 

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Probleemi algatusgruppi kuuluvad puudega inimesed ja Helpificu platvormi esindajad. 

Ootame kogenud sündmusekorraldajaid ja IT-arendajaid

 

Teema esitaja kontaktid:

Jüri Lehtmets
E-post: jyri.lehtmets@gmail.com
Telefon: 56638752

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 4
Ekspert: 1
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Vaimse tervise häiretega (dementsus, depressioon, ärevus jne) eakate ja nende perede iseseisev toimetulek ei ole Võru maakonnas piisavalt toetatud. Sellest tingituna on sihtrühma abivajadus katmata ja keeruline on säilitada pere iseseisvat toimetulekut. Hoolduskoormuse tõttu jäävad lähedased tööturult eemale või ei anna oma maksimaalset panust.
Põhiprobleem: erinevate osapoolte (kogukond, kohalik omavalitsus, riik, tervishoiusüsteem, teenusepakkujad) sekkumised ei toimi teineteist toetavalt ja koordineeritult. Hoolekandesüsteemi valikuid ja otsuseid ei tehta alati tõenduspõhisusest lähtuvalt, sest tihti puudub vajalik info, ei osata seda leida või pole see analüüsitaval kujul.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Dementsusel ja teistel eakate vaimse tervise häiretel on füüsiline, psühholoogiline, sotsiaalne ja majanduslik mõju mitte ainult dementsusega inimestele, vaid ka nende hooldajatele, peredele ja kogu ühiskonnale. Kuna eakate vaimse tervise häired on aladiagnoositud, siis sihtrühma täpne suurus ei ole teada, kuid tuginedes haiguste levimuse andmetele (5–7% 65+ vanusegrupis), peaks olema ainuüksi dementsussündroomiga eakaid Võru maakonnas ligikaudu 500. Kui arvestame juurde ka lähedased, kelle elu eaka pereliikme vaimse tervise häire mõjutab, on probleemiga vahetult puutuvaid inimesi paar tuhat. Dementsus on juba praegu eakate inimeste abivajaduse peamine põhjus ning seoses rahvastiku vananemisega suureneb selle levimus kiiresti.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Inimesed, kellel on isiklik kokkupuude dementsusega, KOVid, eakatele suunatud teenuseid pakkuvad MTÜ-d, perearstid, teenuseosutajad, eksperdid, riigi esindajad (SKA, SOM). Selle probleemi lahendamisega hakkab tegelema huvirühm. Töötatakse läbi plaan, kuidas olemasolevate organisatsioonide baasil (omavalitsused, LE EHTK, MTÜ-d jt) laiendada vaimse tervise probleemidega eakatele ja nende lähedastele suunatud teenuste paketti ja pakkumise võimekust ning suurendada veelgi organisatsioonide vahelist koostööd.

 

Teema esitaja kontaktid:

Anu Õun
E-post: anu.oun.003@gmail.com
Telefon: 5689 8077

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 
Ekspert: 3
Ametnik: 2

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Vajamineva töö tegemiseks on internetis teenusepakkujate hulgast tihtipeale keeruline välja valida sobivat, sest:
* teenusepakkujate hulk on liiga suur või liiga väike;
* kvaliteeti on keeruline hinnata – otsingumootorites leiab esmalt ettevõtted, kes teevad endale palju turundust, kuid hea turundus ei pruugi tähendada head kvaliteeti;
* hindadest pole head ülevaadet ning hinnapakkumiste saamiseks kulub palju aega.

Lisaks ei kasuta paljud inimesed ära oma tõelisi oskusi ning tänapäeva nutiajastul pole inimesed tihtipeale kursis, mis töid või teenuseid oskavad lähielanikud teha.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem puudutab kõiki, kes vajavad oma tegemistes abi, kuid puudub kogemus konkreetse töö tegija või teenusepakkujaga ning valik tuleb teha Internetis leitava põhjal. Teisest küljest leidub meil inimesi, kellel on olemas oskused, mis kuskil on vajalikud, kuid puudub teadmine, kuidas neid müüa.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Teemast huvitunuid mõttekaaslasi (toote- või teenusedisaini kogemustega). Vaja on ka juristi.

 

Teema esitaja kontaktid:

Toomas Truup
E-post: toomas.truup@outlook.com
Telefon: 5660 6683

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 
Ekspert: 
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Mida tähendab kui kohalikule rahvale oluline koriluspaik, mets-raba, või tuuletõke kaob…
Puudub kindlustunne, et keskkond kui kodu säilib. Eluslooduslikud rohekoridorid puuduvad, elupaigad saarestuvad. Praegu on riik huvitatud maavarade üle kontrolli saavutamisest. Sihiks turvas, kruus, paas, fosforiit, põlevkivi ja ehk veel midagi. Aga isegi kui kohalik võim on valmis kaevandustele vastu seisma, pole kohaliku rahvata sel suuremat võimu. Seadus küll otseselt midagi ei luba, aga praktika on näidanud, et kohalik aktivist koos pressiga on võimsam kui seadusejupp. Talgu tulemus peaks olema töötav mudel, mille alusel saab igal pool rahvalt panuse kätte, kaardistada ja harmoniseerida teiste liikide elupaikade vajadustega. Selle “tootega” saab siis minna kov-i jutule ja kui seda tõsiselt ei võeta, kasutada kui platvormi näit. FSC sertifikaadi tagasivõtmiseks RMK-lt. Plaan on ka seadusandja asjasse segada, sest rahva hääl on ainus, mis annab poliitikule teada sotsiaalsest “tellimusest”. Nii me siis mõtlesime, et loome reaalselt kasutatava infobaasi inimeste endi valitud rohealadest. Mis on hingele kallis, toidulauale oluline ja kodule kasukas tuule eest. Kõrgendatud huviga rohealade (loodusobjektide) registreerimine, kaardistamine ja rohevõrgustikuga sobitamine.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

See on eelkõige maa-asulate ja hajaasustuskogukondade elanike probleem. Lisaks aitaks see ametkondadel ja omavalitsustel asjaga paremini toime tulla.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Kogukondade liikmeid, ökolooge, ornitolooge, jahimehi, ametnikke, omavalitsuste esindajaid, pressi, õpilasi, RMK töötajaid (metsakorraldajad), KKI inspektoreid, keskkonnaministeeriumit.

 

Teema esitaja kontaktid:

Deivi Org
E-post: monicadelnorte@gmail.com
Telefon: 5392 3134

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 1
Ekspert: 
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Leida kasutuseta olevale Lusti Lasteaia hooneosale rakendus.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Üle kahekümne aasta seisavad ruumid üldpinnaga ligikaudu 1000 m² on kasutuseta ning on omavalitsusele ja lasteaiale ainult kuluks (küttekulud). Samas on ruumid pärast väikest renoveerimist kasutatavad.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Probleemi lahendamisega hakkavad tegelema: asutusena Lusti Lasteaed, omanikuna Antsla vallavalitsus, kogukond ning huvirühmana kohalikud väiketootjad. Ootame ehitusvaldkonna asjatundjaid, kohalikke väiketootjaid, kogukonnaliikmeid.

 

Teema esitaja kontaktid:

Jüri Kiidron
E-post: jyri@antsla.ee
Telefon: 501 8657

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 2
Ekspert: 1
Ametnik: 3

 

Soovin meeskonnaga liituda

 

Mis probleemi lahendama hakkate?

Võru maakonna rahvatervise näitajad on Eesti keskmise võrreldes väga halvad. Tervena elatavaid aastaid on meil keskmiselt kokku 46,5 (samas kui Läänemaal on see näitaja 57,2!), piisavalt puu- ja köögivilju sööb vaid 4% täiskasvanutest, ülekaalulisi on täiskasvanute hulgas 61%. Üks väga oluline tervise mõjutaja on toit. Tasakaalus ja tervislik toitumine aitab lahendada paljusid terviseprobleeme. Saame kolme sektori koostöös luua tingimused, et eelkõige lasteasutuste toit saaks muutuda tervislikumaks. Koostöös loome Toidukooli, mille alla koondatud info ja tegevused vahendatakse KOVile, kokkadele, lastele ja lapsevanematele.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Me ei saa kiiresti muuta perede käitumist, aga lapsena omandatud toitumisharjumused mõjutavad inimest terve elu. Eesti tervisepoliitika eestvedajad on öelnud, et avaliku raha eest tuleb toetada tervislikke valikuid. Meie idee on arendada võimalusi, et koolides ja lasteaedades oleks rohkem huvi kvaliteetse maheda ja tervisliku toidu vastu ja oskused tervisliku toitumise põhimõtteid järgida ja levitada. Esmased lõppkasusaajad on lapsed.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Algatuse elluviimiseks on vaja kaasata haridusametnikud ja arendustöötajad, koolide esindajad, lapsevanemad, mahetootjad, toidukäitlejad, Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku eestvedaja, protsessi või teemaga seotud eksperdid ja kõik asjast huvitatud.

 

Teema esitaja kontaktid:

Kaja Kesküla
E-post: kajakeskula@gmail.com
Telefon: 5695 3206

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 2
Ekspert: 1
Ametnik: 1

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Gümnaasiumihariduse jätkumine Antsla vallas.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Käesolevaks hetkeks on gümnaasiumiastme õpilaste arv kahanenud 40 õpilasele. Kahel eelneval aastal oli õpilaste arv viie võrra suurem. Möödunud kevadel lõpetanud 9. klassi õpilastest 29% jäi Antsla Gümnaasiumisse (AG), 17% läksid teistesse gümnaasiumitesse. Kuldre koolist asus 2019. aastal pärast põhikooli AG-sse üks õpilane. Selle õppeaasta 9. klassis õpib 19 õpilast, kellest 8 on teatanud oma soovist jätkata meie koolis. Gümnaasiumiõpilaste vähenemine toob kaasa suured rahalised probleemid, pearaha ei ole piisav õppetöö piisavaks finantseerimiseks. Õppetöö korraldamisel ei saa õpilastele enam pakkuda valikaineid. Gümnaasiumiastme kadumisel tekib olukord, kus ei ole võimalik pakkuda kõigile õpetajatele täistöökoormust, st näiteks loodusainete õpetaja võib leida endale töö suuremates keskustes. Järgneb elanikkonna väljaränne pärast põhikooli lõpetamist. Mingi hulk noori ei saa ligipääsu haridusele – seal on küsimus perede majanduslikus võimekuses, aga ka ettevõtlikkuses.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Teemaga tegeleb Antsla Gümnaasium, aga kool vajab kogukonna toetust. Kuna varasemast ajast on tendents, et Kuldre kooli lõpetajad jätkavad õpinguid väljaspool meie valda, siis on oodatud nendepoolne toetus probleemi lahendamiseks. Kogukonnas tegutsevad ettevõtted on samuti oodatud kooliga koostööd tegema, et tulevikus elaks siin tegusad pered. Teiste haridusasutuste esindajaid, valla ametnikke, kogukonna huvigruppide eestkõnelejaid.

 

Teema esitaja kontaktid:

Katrin Martinfeld
E-post: katrin.martinfeld@gmail.com
Telefon: 5662 7313

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 4
Ekspert: 
Ametnik: 1

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Miks me nii vähe märkame ja vastavalt olukorrale ei tegutse (alaealiste probleemidega seonduv). Kuidas suurendada kogukonna turvalisust läbi märkamise ja tegutsemise?
Meie väikese kogukonna (Antsla vald) rahu on häiritud noorte (alaealiste) hilisõhtused ja öised kogunemised, meelemürkide tarbimine ning muu “mõttetu” tegevus. Oleme käputäie murelike kodanikena otsustanud, et midagi tuleb muuta. Noorte õhtuid võiks täita mõni sisukas tegevus, kuid kuidas see nendeni tuua? See ongi meie suur küsimus. Kahjuks pole nende laste kodud motiveeritud midagi muutma. Kas meie suudame midagi selle heaks ära teha?

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

See on tegelikult kõigi meie ühine ja ühiskondlik probleem. Sageli me ei suuda ega taha märgata probleemi või probleemset käitumist (“Kas mina pean reageerima?”).
Siia hulka käivad erinevad sotsiaalprobleemid, noortega seonduv, liiklusturvalisus. Väiksemates omavalitsustes on politsei kohalolek väga vähene, jamad juhtuvad tihti just õhtuti ja nädalavahetustel.
Praegu puudutab see meie kohalikku kogukonda: meie oma naabrit, üleaedset, sugulast ja sõpra, kõiki vallaelanikke. Samas on see kõige suurem probleem siiski noore enda ja tema pere jaoks.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Loodame kaasata kogukonnaliikmeid, ametkonna esindajaid ja võimalusel inimesi, kellel antud temaatikaga on kokkupuude (nt noortega tegelejad) ning kes suudaks oma kogemusega panuse anda.
Loodame punti saada nii eksperte, ametnikke kui ka inimesi, keda see teema puudutab.

 

Teema esitaja kontaktid:

Agnes Kirsbaum
E-post: akiagnes@hotmail.com
Telefon: 5648 1538

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 2
Ekspert: 1
Ametnik: 3

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Tuues kokku KOV-i, pakendikäitlusorganisatsiooni nägemuse ning kogukonna esindajad, soovime üheskoos välja töötada pakendite jms liigiti kogumise parema korralduse kohalikul tasandil (Antsla linna ja valla näitel). Muuhulgas on vaja plaani, kuidas seda kõike kohalikule elanikkonnale parimal moel tutvustada ning inimesi vastutustundlikul viisil toimima ergutada. Soovime luua inspireeriva näite kõigile linnadele ja valdadele, kuidas on võimalik prügimajanduse süsteem paremini tööle saada.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Hästi toimiv prügimajandus on vajalik nii kohalikul kui riigi tasandil. See teema puudutab kõiki. Eestis on ses osas tehtud juba omajagu, kuid jätkuvalt on meil liiga palju segaolmejäätmeid, me komposteerime liiga vähe ning ümbertöötlemiseks ja taaskasutuseks kogutud pakendite jm kvaliteet on pigem madal. Seda annab parandada. Teeme ära!

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Selle ülesande lahendamiseks on vaja esmalt KOVi ja pakendikäitlusteenust osutava firma osalust/sisendit, sest need kaks teevad tulevikus ses osas koostööd igal juhul. Loometalgute nädalavahetus võimaldab kolmanda osapoolena kaasa mõelda ka aktiivsetel kogukonna liikmetel, kellele teema oluline. Infot selle kohta, kuidas on/ei ole töötanud senised lahendused ning mil moel võiks asjad tulevikus korraldatud olla, on kindlasti hea küsida just Antsla linna ja valla elanikelt.
Ootame oma tiimi kõiki, kellele vastutustundliku majandamise ja puhta elukeskkonna teemad südamelähedased.

 

Teema esitaja kontaktid:

Nele Hendrikson
E-post: nele.hendrikson@gmail.com
Telefon: 5690 9347

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 
Ekspert: 
Ametnik: 1

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Inimkond vananeb kiiresti. Võrreldes 1950.ndate aastatega on 60-aastaste ja vanemate inimeste osakaal kolmekordistunud. Praegu on maailmas eakaid ca 1 miljard, kuid ÜRO hinnangute kohaselt tõuseb see arv 2050. aastaks 2,1 miljardini.
Puidukompetentsikeskus TSENTER on võtnud eesmärgiks eakatele mõeldud nišimööbli arendamise, pidades silmas nii kodukeskkonda kui ka hooldekodusid. Selles nišis pole Eestis sihipärast tootearendust tehtud, kuna tootmisettevõtete silmis on see väheatraktiivne ning hooldusasutused soetavad mööblit reeglina vähempakkumise vormis, kus eakate vajadustest tulenevaid spetsiifilisi nõudmisi seni täpselt määratletud pole. Riiklik poliitika on tagada inimestele hakkama saamine kodustes tingimustes võimalikult kaua ning selle hulka kuulub ka füüsilise keskkonna kohandamine. Loometalgute käigus tahame saada aru, millised on eakate ja hoolekandeasutuste vajadused mööbli osas, milline on eakatesõbralik möödel. Selle põhjal saame oma tootearendusega edasi minna. Eesmärk on luua funktsionaalsed lahendused, neid prototüüpida ja testida ning seejärel anda loodud lahendused ja kogutud info mööblit valmistavate ettevõtjate kasutusse, et tooted ettevõtte spetsiifikat silmas pidades lõpuni viimistleda ja edukalt turustada.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?

Probleem on pisitasa süvenev. Need riigid ja kogukonnad, kes eakate vajaduste ja võimalustega varem tegelema hakkavad, on tõenäoliselt paremini valmis kui need, kes otsuste tegemisega venitavad. Samuti tuleb ka ettevõtjatel kohaneda vajaduste ja nõudluse muutumisega. Eakate mööbel, täpsemalt heade lahenduste puudumine, on tänapäeval eelkõige probleem neile, kes on otseselt seotud kas lähedaste hooldamisega kodus või puutuvad sellega igapäevaselt kokku hooldekeskustes. Tavamööbli loomisel ei ole reeglina arvestatud kasutaja liikumispiirangutega ja kognitiivsete muutustega, mis on eriti oluline asjaolu näiteks dementsusega inimeste puhul. Kodude kohandamiseks eakatele ei pakuta Eesti turul piisavalt lahendusi, mis seda mõistliku eelarvega võimaldaks.

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Loometalgutel sõnastatud probleemi ja lahenduskäiguga hakkab edasi tegelema
puidukompetentsikeskus TSENTER. Prototüüpide loomise ja testimise juures kogutakse
järk-järguliselt sisendit ja tagasisidet sihtrühmalt, seotud osapooltelt ja organisatsioonidelt ning kaasatakse ka protsessist ja tulemusest huvituvaid ettevõtteid. Ootame oma töörühmaga liituma hoolekandeasutuste inimesi, koduseid lähedaste hooldajaid, teemaga tegelevate riigiasutuste ja organisatsioonide esindajaid aga ka ettevõtjaid, disainereid ning võimalusel elektroonika ja mehhatroonikaga sina peal olevaid inimesi.

 

Teema esitaja kontaktid:

Lauri Semevsky
E-post: lauri@tsenter.ee
Telefon: 529 4166

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 
Ekspert: 2
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?

Elo om illos, aga ma ei näe, et inimesed oskaksid seda piisavalt hoida.

Inimesed ei oska kvaliteetselt molutada. Pea iga eestlane tapab end tööga (ja kohustustega, nii ka mina). Kui kui anda eestlasele üks vaba päev, siis mida ta sellega teeb? … Haltuurat … salatrenni … mõtleb välja uue koduse töö, mida tegelikult pole mitte kellelegi kunagi tarvis!
Molutamise kunst – kuidas olla terve, õnnelik, tugev.
Liiga vähe on eeskujusid ja näiteid, kuidas toimub kvaliteetne molutamine. Tahame õpetame inimesi kvaliteetselt puhkama, ennetama füüsilisi ja vaimseid probleeme, mõtlema normaalseid mõtteid. See tähendab metsamatku, paasturännakuid, rohepsüholoogiat näiteks Fred Jussi ja Valdur Mikita eeskujul.
Maailm vajab universaale, kes näitavad ette, kuidas toimib uus paradigma. (Wim Hof – Jäämees, Gunter Pauli – Sinine Majandus, Permakultuuri EDE, Gaia akadeemia, Teadliku Muutuse Kunst, Clips, Draakoni unistamine, Gandhi, Tolstoi jpm). See on uue paradigma ehk ära unustatud vana taasavastamine ja kasutusele võtmine.

VIDEO: WARNING: The World After 2020

Kelle probleem, kui suur probleem?

Meie kõigi probleem. Hinnanguliselt 95% rahvastikust. 

Keda eelkõige endaga liituma ootate?

Teema tuumikuks on Ergo Tisler, Wabaveere kogukond, Eesti Ökokogukondade Ühendus. Ootame eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi ja kõiki teisi, kes mõistavad, et senine majanduskasv saastab loodust ja inimest.

 

Teema esitaja kontaktid:

Ergo Tisler
E-post: ergotisler@gmail.com
Telefon: 58782175

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 4
Ekspert: 
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Mis probleemi lahendama hakkate?
Kuidas ravida looduses stressi ja depressiooni. Stress on organismi pingestatud kaitsereaktsioon negatiivsete mõjude vastu. Depressioon on kurvameelsus, masendus, meeleolulangus, nukrus, mõtlemist ja tegutsemist pidurdav psüühiline häire.

Kelle probleem see on ja kui suur see on?
Eesti rahva

Keda eelkõige endaga liituma ootate?
Eksperte, ametnikke, mõttekaaslasi, vabatahtlikke loodusehoidjaid, kogukonna liikmeid.

 

Teemaalgataja kontaktid:

Avo Eisen
E-post: avoeisen1@hot.ee
Telefon: 55645866

Meeskonnaga on liitunud:

Kogukonna liige: 
Ekspert: 
Ametnik: 

 

Soovin meeskonnaga liituda

Osalemine

Registreerimine:

Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et meeskonnad moodustatakse juba enne üritust

  • Tutvu meie kodulehel esitatud ideedega
  • Vali enda jaoks sobivaim teema
  • Vajuta teema juures olevat nuppu “Soovin meeskonnaga liituda”,
  • Täida avanev vorm ja oledki loometalgutele registreerunud.

Iga teema juures näed selle esitaja kontaktandmeid, nii et soovi korral saad enne registreerumist nendega ühendust võtta ning esitada täpsustavaid küsimusi. 

PANE TÄHELE! Igasse meeskonda mahub lisaks teema esitajale kõige enam seitse liiget, nii et ära liiga pikalt mõtle! Kui mõne meeskonna juurde registreerub rohkem huvilisi, siis võivad korraldusmeeskond ja teemade esitajad teha ettepanekuid tiimide koosseisu muutmiseks.

Loometalgutele mahub osalema 10 meeskonda. Esitatud teemasid on natuke rohkem, seega on koht talgutel kindlustatud esimesele kümnele teemale, mis saavad kokku vähemalt kuueliikmelise meeskonna.

VALI MEESKOND JA LIITU

Sinu roll:

Nagu ikka, on loometalgutel osalejad kindlas rollis: kogukonna liige, ekspert või ametnik. Elujõulise lahenduse saavutamiseks on hea, kui meeskonnas on kõik rollid täidetud, sest nii on esindatud erinevad vaatenurgad ja arvamused.
Seega palume sul valida endale sobivaim roll, et saaksime moodustada võimalikult tugevad meeskonnad.

Ööbimine:

Loometalgute majutus asub Nõiariigis. Kui soovid ööbimist, siis anna sellest teada registreerimisvormis.

Voodikoha hind kaheses toas on 20 €/öö.

Majutus ei sisalda hommikusööke, kõik söögikorrad toimuvad Kuldres. Transport Kuldre kooli ja Nõiariigi vahel on korraldatud.

Majutujatega võtame enne üritust eraldi ühendust, selgitame välja erisoovid ja anname lisainfot tasumise, transpordi ning muude üksikasjade kohta.

Toitlustus:

Talgulised saavad süüa Kuldre kooli sööklas: reedel kolm ja laupäeval kaks korda. Lisaks on kogu ürituse vältel avatud värskenduslaud kohvi, tee ja suupistetega.

Hea teada: loometalgutel mõtleme palju meid ümbritseva keskkonna säästmisele, seega ei kasuta me siin ühekordseid jooginõusid ja palume, et iga talguline võtab kaasa oma tee- või kohvikruusi. Eriti keskkonnasõbralikud osalejad võtavad kaasa ka oma alustassi või taldriku, mida kasutada jooksvalt suupistete jaoks.

Talgud kõigile:

Anname endast parima, et loometalgud oleksid kättesaadavad absoluutselt kõigile. Kui soovid tulla talgutele ja sul on mõni erivajadus, millest võiksime teada, et korraldada võimalikult mugav osalemine kõigile, siis palun anna sellest teada registreerimisvormis.

Olemas on ka lastehoid!

Mida kaasa võtta?

Võta kaasa kõik vajalik, et tegus aeg mõnusasti mööda saata, muuhulgas näiteks vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovi korral võta kaasa sülearvuti. Ära unusta kaasa võtmast vajalikke laadijaid! Kuldre koolis saab kasutada maja wifi võrku.

Ajakava

Neljapäev, 12. märts

17.00 – Avamine
17.30 – Teemade tutvustamine
18.30 – Ajurünnak
19.15 – Metoodika tutvustus
19.30 – Algab meeskonnatöö
00.00 – Esimese päeva lõpp

 

Reede, 13. märts

08.00 – Hommikusöök
09.00 – Inspiratsioonilaks
10.00 – Meeskonnatöö jätkub
12.00 – Vahekokkuvõte
13.00 – Lõuna
14.00 – Meeskonnatöö jätkub
16.00 – Endiste osalejate näpunäiteid
17.00 – Meeskonnatöö jätkub
19.00 – Õhtusöök
20.00 – Vahekokkuvõte
21.00 – Meeskonnatöö jätkub
00.00 – Teise päeva lõpp

Laupäev, 14. märts

08.00 – Hommikusöök
09.00 – Esitluste juhised
11.30 – Esitluste proovid
13.00 – Lõuna
14.00 – Lahenduste esitlemine
16.30 – Auhinnatseremoonia

 

Auhinnad

Asukoht

Loometalgud toimuvad Kuldre Koolis | Kuldre küla, Antsla vald, Võru maakond

Mis on loometalgud?

Vunki mano! loometalgud on Võrumaa Arenduskeskuse korraldatav häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud algavad neljapäeval õhtul kuialgab töö lahenduste leidmiseks.

Reedel toimuvad vahepalana lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel edasi liikuda ja uusi mõtteid saada. Kogu nädalavahetuse on meeskondadele abiks mentorid, kes hoiavad kõigil tegemistel silma peal ja toetavad-nõustavad meeskondi, kus tarvis.

Laupäevaks on ideed piisavalt küpsed, et need võimalike lahendustena ette kanda ning parimad valida.

Pärast loometalguid hakatakse parimaid ideid Võrumaa omavalitsustes jõudumööda ellu viima. Nii saame teada, kuidas paberil välja töötatud lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid veel kohendada võiks.

Hea algatus saab hoogu juurde − sinu elust enesest sündinud idee võib lõpuks muuta paljude inimeste elu ja Võrumaa saab meie kõigi jaoks veelgi paremaks paigaks!

 

CoSIE